206 bin kelime ile en kapsamlı Osmanlıca bilgi kaynağı


OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

SÖZLÜK İÇİN TIKLAYIN

Aşağıdaki alana
Osmanlıca veya Türkçe kelime giriniz

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip karşılığını bulmak istediğiniz "Türkçe" ya da "Osmanlıca" butonlarına tıklayın.
sitte ashab-ı kütüb-i sitte
ashâb-ı kütüb-i sitte
Kütüb-ü sitte ashabı, meşhur altı sahih hadis kitabı olan Sahih-i Buhâri, Sahih-i Müslim, İbn-i Mâce, Ebu Davud, Tırmizi ve Neseî'nin yazarları.
cihat-ı sitte
cihât-ı sitte
Altı cihet. Altı taraf. (İleri, geri, sağ, sol, yukarı, aşağı taraflar.)
cihat-ı sitte
cihât-ı sitte
Altı yön; sağ, sol, ön, arka, alt ve üst yönleri.
envar-ı sitte
envâr-ı sitte
Altı nur, ışık.
erkan-ı sitte
erkân-ı sitte
Altı esas, şart.
erkan-ı sitte-i iman
erkân-ı sitte-i iman
İmanın altı şartı.
erkan-ı sitte-i iman
erkân-ı sitte-i îmân
اَرْكَانِ سِتَّۀِ اِيمَانِيَه
Îmânın altı şartı.
erkan-ı sitte-i imaniye
erkân-ı sitte-i imaniye
İmanın altı şartı.
es'ile-i sitte
es'ile-i sitte
Altı sual.
es'ile-i sitte
es'ile-i sitte
  1. Altı suâl.
  2. Risale-i Nur Külliyatından Mektubat Mecmuasında bir küçük risâlenin adı.
esma-ı sitte
esma-ı sitte
Allah'ın altı büyük ismi; Ferd, Hayy, Kayyûm, Hakem, Adl, Kuddüs.
esma-i sitte
esmâ-i sitte
Allah'ın altı ismi; Ferd, Hayy, Kayyûm, Hakem, Adl, Kuddüs.
esma-i sitte lem'ası
esmâ-i sitte lem'ası
Cenâb-ı Hakkın altı isminin (Ferd, Hayy, Kayyûm, Hakem, Adl, Kuddüs) açıklandığı risale, Otuzuncu Lem'a.
esma-i sitte risalesi
esmâ-i sitte risalesi
Allah'ın altı isminde bulunan bazı ince mânâları anlatan risale, Otuzuncu Lem'a.
esma-i sitte-i meşhure
esmâ-i sitte-i meşhure
İsm-i Âzam olarak bilinen Cenab-ı Hakkın meşhur altı ismi; Ferd, Hayy, Kayyûm, Adl, Hakem ve Kuddûs isimleri.
esma-yı sitte
esmâ-yı sitte
اَسْمَايِ سِتَّه
(Allaha âit) altı isim.
esma-yı sitte-i meşhure
esmâ-yı sitte-i meşhûre
اَسْمَايِ سِتَّۀِ مَشْهُورَه
(Allaha âit) meşhur altı isim.
esrar-ı sitte
esrar-ı sitte
Altı sır.
hutuvat-ı sitte
hutuvat-ı sitte
Altı adım. (Kur'an-ı Kerim'deki "Hutuvat-üş şeytan" tabirinden istifaze ile, şeytanların ve onların insî mümessilleri olan şerir insanların fitnekâr ve dalâlete sevkedici adımları, izleri ve desiseleri gibi mânalarla alâkalı olarak "bir mühim eser"e verilen isim) Şeytanın altı desisesi.
hutuvat-ı sitte
hutuvât-ı sitte
Altı adım; İstanbul'u işgal eden İngilizler'in Müslüman halkı Osmanlı idâresinden soğutmak, halkı kışkırtmak, halka ümitsizlik aşılamak için giriştikleri hîleli faaliyetleri yok etmek için Bediüzzaman Said Nursî'nin yazdığı bir risâle.
hücumat-ı sitte
hücumât-ı sitte
Altı hücum anlamına gelen ve şeytanın desiselerine karşı yazılan bir eser; Yirmi Dokuzuncu Mektupta Altıncı Risale olan Altıncı Kısım.
hücumat-ı sitte
hücumât-ı sitte
Altı Hücum. Altı maddelik bir müdafaa (olan bir eser ismi).
hücumat-ı sitte risalesi
hücumat-ı sitte risalesi
Şeytanın altı hücum ve desisesini ortaya koyan ve bunlara karşı çözümlerin sunulduğu risale; 29. Mektub'un 6. kısmı.
kütüb-i sitte
kütüb-i sitte
Altı kitab. Kur'ân-ı kerîmden sonra, İslâm dîninin ikinci kaynağı olan hadîs-i şerîfleri ihtivâ eden ve doğruluğu İslâm âlimleri tarafından tasdîk edilen altı hadîs kitâbının hepsine birden verilen ad. Bunlar; İmâm-ı Buhârî'nin Sahîh-i Buhârî'si, İmâ m-ı Müslim'in Câmi'us-Sahîh'i, İmâm-ı Mâlik'in Muvattâ'ı (veya İbn-i Mâce'nin Sünen'i), İmâm-ı Tirmizî'nin Sünen'i, Ebû Davûd Süleymân'ın Sünen'i, İmâm-ı Nesâî'nin Sünen'idir.
kütüb-i sitte
kütüb-i sitte
Altı hadis kitabı: Buhârî, Müslim, İbn Mâce, Ebu Davud, Tirmizî, Nesaî.
kütüb-ü sitte-i hadisiye
kütüb-ü sitte-i hadîsiye
Hadise dair yazılan en sahih, en doğru ve kabul görmüş altı büyük hadis kitabı.
kütüb-ü sitte-i hadisiyye
kütüb-ü sitte-i hadisiyye
Hadise dair altı Kitab. Bu eserler en çok tetkik edilmiş, en sahih, en doğru ve mu'teber hadis kitablarıdır.1- Sahih-i Buhâri. Müellifi: Hâfız Ebu Abdullah Muhammed İbn-i Câfii-i Buharî'dir. Sahih hadisleri tesbit için İslâm ilim merkezlerini dolaşmış, hadis âlimlerinden istifade etmiştir. Cumhurun telâkkisine göre Kur'an-ı Kerim'den sonra en sahih kitab ve ilim menbaıdır. Hicri 256'da vefat etmiş olup bu mezkur kitabında 7395 adet hadis nakletmiştir.2- Sahih-i Müslim. Müellifi: İmam-ı Müslim bin El-Haccac. (Hi: 204-261) Kitab-üs-sahihini yüzbin hadisten seçmiş ve onbeş senede vücuda getirmiştir. Mezkûr eserinde 2775 hadis nakletmiştir.3- İbn-u Mâce (Sünen-i İbn-i Mâce). Müellifi: Ebu Abdullah Muhammed Yezidi Kazvinî'dir. Vefatı: Hicri 273 senesidir.4- Ebu Dâvud (Sünen-i Ebu Dâvud 4800 hadisi muhtevidir) Müellifi : Ebu Davud Süleyman Es-Sicistânî'dir. Hicri 275'e kadar yaşamıştır. Câmi-üs-Sünen isimli kitabı meşhurdur. 500 bin hadis hıfzetmiştir. İslâm hukukçuları arasında çok mühim yeri vardır.5- Tirmizî: (Sünen-i Tirmizî). Müellifi: Hâfız Ebu İsa et-Tirmizî olup, hicri 275 de vefat etmiştir.6- Nesaî: (Sünen-i Nesaî) Müctebâ da denir. Müellifi Hâfız Ebu Nesaî olup Hicri 303 tarihine kadar yaşamıştır.Buharî ile Müslim Hadis Kitablarına: "Sahihân"; diğer dört Hadis kitabına da: "Sünen" tabir edilir.
kütüb-ü sitte-i makbule
kütüb-ü sitte-i makbule
Kabul görmüş, güvenilir altı büyük hadis kitabı (Sahih-i Buharı, Sahîh-i Müslim, İbn-i Mâce, Ebû Davud, Tirmizî ve Neseî).
kütüb-ü sitte-i sahiha
kütüb-ü sitte-i sahiha
Doğru ve güvenilir olan altı büyük hadis kitabı (Sahih-i Buhari, Sahîh-i Müslim, İbn-i Mâce, Ebû Davud, Tirmizî ve Neseî).
kütübüsitte
kütübüsitte
Güvenilir olan altı hadîs kitabı.
sitte
sitte
سته
Altı.
sitte
sitte
Altı.
sitte
sitte
Altı. (6) Altılık.
sitte-i sevr
sitte-i sevr
Güneş'in Sevr burcunda bulunduğu Nisan ayında fırtınalariyle meşhur olan altı gün.
temsilat-ı sitte
temsilât-ı sitte
Altı temsil.


Sözlüğümüzü sürekli geliştiriyoruz.
Yeniliklerden haberdar olmak ister misiniz?